Görev Tanımı Çilesine Son Veriyoruz!

Sadece SİME-SEN’in yoğun ve hukuka dayalı çalışmaları sonuç verdi.


SİME-SEN tarafından Bölge İdare Mahkemelerinin Teknisyen Yardımcıları için farklı kararlar vermesi, çay ve temizlik işlerinin Teknisyen Yardımcıları tarafından yapılıp yapılamayacağı yönünde tereddütler ortadan kalkmıştır.Devrim Niteliğinde gelişme… SİME-SEN ile gerçekleşti.

SİME-SEN tarafından Cumhurbaşkanlığımızda dahil tüm hukuk belirleyici makamları konu hakkında bilgilendirilmesine müteakip kanayan yaranın iyileşmesi için gelişmeler arka arkaya gelmektedir. Bu sonuç sadece SİME-SEN’in mücadelesine verilen cevaptır.

Teknisyen Yardımcılarının her daim yanında olan, hukukun ve adaletin peşinde olan SİME-SEN girişimleri neticesinde BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU son noktayı koydu.

Teknisyen Yardımcısı YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ TÜM İŞLERİ YAPAMAZ.


Emniyet teşkilatı bünyesinde (merkez, il ve ilçe teşkilatlarında) görev yapmakta olan yardımcı hizmetler sınıfına tabi teknisyen yardımcısı unvanlı memurların, diğer hizmet sınıflarının görev alanı dışında kalan ve hizmet gerekleri çerçevesinde ana hizmetlere yardımcı mahiyette "mutfak, Restoran, polisevi, iş ocakları ve diğer Emniyet birimlerindeki günlük işlere yardımcı olmak, temizlik işlerini ve çay servisini yapmak" şeklinde verilen görevlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarına ilişkin olarak belirtilen görevlendirme işlemlerine karşı açılan davalarda; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin kararları ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin kararları arasında aykırılık bulunduğundan dolayı bu aykırılığın, içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi istemiyle başvuruda bulunulmuş olup Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 2020/3 Esas ve 2020/3 Karar numaralı kararıyla; "...AÇIKLANAN NEDENLERLE, YUKARIDA ANILAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDA OLUSAN AYKIRILIĞIN ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN 24.01.2019 TARİH VE E:2018/2076 K:2019/45 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA GİDERİLMESİ GEREKTİGİ görüşüyle...İÇTİHAT AYKIRILIĞININ ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. IDARİ DAVA DAİRESİ'NİN İPTAL KARARI YÖNÜNDE BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİGİ GÖRÜŞÜ YÖNÜNDEN İSE 14/01/2020 TARİHİNDE OYÇOKLUGUYLA KARAR VERİLDİ." ibarelerine yer vererek aykırılığın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin iptal kararı yönünde birleştirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.


KARAR BU YÖNDEN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ NEZDİNDE ORTAYA ÇIKAN AYKIRILIĞI SONA ERDİRMİŞTİR VE TEKNİSYEN YARDIMCISI KADROSUNDA GÖREV YAPAN PERSONELİN DİĞER HİZMET SINIFLARININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN VE ANA HİZMETLERE YARDIMCI MAHİYETTE VERİLEN TEMİZLİK İŞLERİNE BAKMAK, ÇAY SERVİSİ YAPMAK, İŞ OCAKLARINDA GÜNLÜK İŞLERİ YAPMAK, AMİRLERİNİN VERECEĞİ DİĞER İŞLERİ YAPMAK ŞEKLİNDEKİ GÖREVLERİN TEKNİSYEN YARDIMCISININ GÖREV TANIMIYLA UYUŞMADIĞININ ALTINI ÇİZMİŞTİR.


Emniyet Genel Müdürlüğünün Kamu İdare Kurulu yetkisini alarak daha güzel gelişmelere ulaşabilmek için kapılarımız arkadaşlarımıza açıktır. YETKİ SİME-SEN’de olsun. Gelin Bir Olalım. Geleceğimizi Beraber Hazırlayalım.


Tüm Emniyet Sivil Memurlarına hayırlı olmasını diliyoruz.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


Sosyal Medyada Paylaş