EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINI OLAN PERSONEL HAKKINDA

5.3.2018, 20:29'de eklendi
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINI OLAN PERSONEL HAKKINDA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Engelli ve engelli yakını olan personelin danışmanlık alabileceği Daire Başkanlığıdır.
Özel Kalem: 312 462 48 10
Belgegeçer (Faks)​ :312 462 48 14
Lojman Şube Müdürlüğü​: ​312 462 48 35
Çocuk Ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğ​ü: ​312 462 47 93
​Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü: ​312 462 47 21
Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü​: ​312 462 47 53
Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü​: ​312 462 47 63
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü​: ​312 462 47 81
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü​: 312 462 47 71
Adres : Ayrancı Mah. Selimiye Cad. No: 17 D Blok Kat:4 Çankaya/ANKARA
 
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Engellilik ve Sağlık Mazereti nedeniyle ilgili olan hükümler alınmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 6/8/1992, No: 92/3393
Personelin Atanamayacağı Yerler: Madde 7-(Değişik :30/7/2012 -2012/3540 K.)
Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.
b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.
c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.
d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.
1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
2) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.
3) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.
Öncelik Sırası Madde 12
Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.
a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,
b) İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,
c) Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,
d) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler.
Zaman dışı Atama (1) Madde 19 –
Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına
bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.
a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,
c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,
e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,
f) Eşinin veya çocuğunun ölmesi,
g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,
h) Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,
ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,
k) Mevzuat değişikliği.
l) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,
m) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik yedinci fıkra: 30/7/2012 - 2012/3540 K.) Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.
a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
b) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.
c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;
1) Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler,
2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.
Sağlık Sebepleriyle Erteleme Madde 30 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz.
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır.
Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir. Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir.
Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır.
Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.
Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.
Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme Madde 37-(Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler. Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.
Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır, görev süresi uzatılabilir.
Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları Madde 47
Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir
Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.923393.pdf
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ GÜNLÜK BAKIM İZNİ VE NÖBET MUAFİYET HAKKINDA BİLGİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi 2015/55 Tarih: 4.12.2015
Konu: Özürlü Yakını Olan Personelin Durumu
Özürlü yakını olan personelin talebi halinde anne, baba, eş ve çocukları hakkında özürlü sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporda, özür durumuna göre tüm vücut kaybı oranının % 50 ve üzerinde olduğunun ve ‘’günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getirilemeyeceği’’ ifadelerinden her ikisini de yer alacağı kurul raporuna göre sadece hafta içi mesai saatlerinde çalıştırılması, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulması, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlanması, anne ve babanın personel olması durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılması, 2010/79 sayılı genelgenin yürürlülükten kaldırıldığının ve bu genelge doğrultusunda iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunun tüm personele tebliğini rica ederim (Emniyet Genel Müdür Yardımcısı).
Açıklama: Söz konusu Genelgede, “günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getirilemeyeceğini’’ ifadesinin yer almasının istenmesinin, mevcut raporlarının yenilenmesi sorununu ortaya çıkardığından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 9 Aralık 2015 tarihinde hukuki görüş sormuş, bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü 11.12.2015 tarihinde ilgili görüşü yayınlamıştır. Buna göre; “Ağır özürlü’’ ibaresi bulunan özürlü sağlık kurul raporları ve ağır özürlü ibaresi bulunmayan ancak özrü durumunun “% 50 ve üzerinde’’ olduğu ve ‘’günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getirilemeyeceği’’ ifadelerinin her ikisinin de yer aldığı sağlık kurul raporlarının yenilenmesine gerek görülmemektedir.
Bu görüşler değerlendirildiğinde; daha önceki genelgenin iptal edildiği, engelli sağlık kurul raporlarında ‘’ağır engelli’’ ibaresi olanların bu haktan yararlanacağı, ayrıca engel oranı % 50’nin üzerinde olup raporunda , ‘’günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getirilemeyeceği’’ ifadesi olanlar bu haklardan yararlanabileceklerdir. Bununla birlikte personel talep ederse bu ibareleri içeren rapor alabiliyorsa, rapor yenileyecektir.
Son Yazı: 13 Ocak 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ''Özürlü Yakını Olan Personel Durumu'' hakkındaki yazıda;
Sayı: B.05.1.EGM.0.71.03.03(112)E.G.M. Genelge No: (2010/15), Tedavi İşlemleri ve Özürlü Yakını Olan Personelin Durumu konulu Genelgenin ''Personelin, kanunen bakmaya yükümlü olduğu engelli aile bireylerinin sağlık kurulu raporunda engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 50’nin üzerinde veya ağır engelli olduğunun belirlenmesi ve talebi halinde, sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılması, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulması, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlanması, anne ve babanın personel olması durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılması gerekmektedir.'' ifadelerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş ve yürürlükten kaldırılan bu hükmün yerine aşağıdaki hüküm getirilmiştir:
''Personelin talebi halinde, bakıma muhtaç aile bireylerinden anne, baba, eş ve çocukları hakkında Özürlü Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporda, özür oranının ''% 50 ve üzerinde olduğu'' tespit edilenlerden ''ağır özürlü'' olduğuna karar verilenlerin sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılmasını, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulmasını, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlanmasını, anne ve babanın personel olması durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılmasını rica ederim. ( 13 Ocak 2016 tarih, sayı: 37373650-320-31042)
LOJMAN DÜZENLEMESİ
EGM Lojman Yönergesinde 09.11.2012 Tarihinde Yapılan Değişiklik şu şekildedir:
Madde 16: (f) Kendisi, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre % 50 ve üzeri engel oranı olan her birey için +10 puan verileceği ve feragatlı lojmanlardan yararlanmak istemeleri halinde öncelik tanınacağı hükme bağlanmıştır.
KURUMLARIN/VAKIFLARIN ÖZEL EĞİTİM YARDIMI
Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için engelli çocuğu olanlara belirlenen miktarda ailelerin desteği olması şartı ile eğitim yardımı yapılmaktadır. Maddi durumu aile desteğini ödemeye uygun olmayanlardan her hangi bir ücret istenmemektedir.
Tüm bu konular hakkında Sosyal İşler Müdürlüğünden veya Daire Başkanlığından bilgi alınabilir.
 
Düzenleyen Yüksek Hemşire Ayşe SARI
SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı.
SİMESEN Genel Merkez Engellilik Mevzuat Danışmanı.
TEYVAK Yönetim Kurul Üyesi
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu
Yazılım &Tasarım OMEDYA